Algemene voorwaarden
 

Versie oktober 2014
 

Eddy Haitjema Fotografie

Bachlaan 57

7442JK Nijverdal

tel: 06-39480775

e-mail: eddy-fotografie@kpnmail.nl

www.eddyfotografie.nl
 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen

waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

• Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en

Opdrachtgever.

• Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal

worden.

• Fotograaf: Eddy Haitjema Fotografie, KvK 64869598, tevens gebruiker

van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

• Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de

overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene

voorwaarden.

• Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

• Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit

van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende

vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische

communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

• Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de

Auteurswet 1912.
 

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle

offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van,

of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf

slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en

schriftelijk zijn aanvaard.
 

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden.

Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of

althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de

overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na

aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor

fotograaf onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse

instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de

voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in

overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de

stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven

en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo

gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen,

waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde

stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder

meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts

enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te

verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend

begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de

omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel

na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat

redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering

van de opdracht mogelijk te maken.
 

Artikel 5. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte

levertijden.

Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed

overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn

vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door

de Fotograaf vastgesteld

Digitale fotobestanden kunnen, indien overeengekomen, tevens op DVD

aan opdrachtgever geleverd.

Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende

dienst, bestanden of product is ontvangen.

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

Artikel 6. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de

fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden,

rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of

meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal

fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte

werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met

inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk

gehanteerde prijzen.

Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders

overeengekomen.
 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een

(elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders

overeengekomen.

Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is

overeengekomen.

Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen

na factuurdatum.
 

Artikel 8. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de

fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar

werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat

het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de

uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te

zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is

fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt

schriftelijk.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf

25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet

mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren,

zal fotograaf trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien

mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet

uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is

de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker

dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik

wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde

werkzaamheden of producten.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over

het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder

nadere ingebrekestelling door fotograaf.
 

Artikel 9. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen

een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de

fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet

op.
 

Artikel 10. Auteursrecht

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of

openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is

overeengekomen.

Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of

commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de

huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande

toestemming van fotograaf.

Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd

sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te

dragen.

Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het

inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door

derden.

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf,

waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel

25 Auteurswet in acht te nemen.

Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen,

wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van

fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding

voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van

de fotograaf.
 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien Fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld

Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

ontstaan doordat Fotograaf is uitgegaan van door of namens de

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij

opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde

van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

Fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter

vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van

Fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze

aan Fotograaf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt

ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe

schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Fotograaf is nimmer

aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op nietgekalibreerde

beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf

geleverd zijn.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan

wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de

hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 12. Vrijwaring
 

De Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade

lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf

toerekenbaar is. Indien Fotograaf uit dien hoofde door derden mocht

worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fotograaf

zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen

dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de

Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate

maatregelen, dan is Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf

daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf

en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico

van de Opdrachtgever.
 

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te

wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan

opdrachtgever medegedeeld.

Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan

hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht

worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel

of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij

de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf is bij uitsluiting bevoegd

van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft. Niettemin heeft Fotograaf het recht het geschil voor te

leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het

uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

beslechten.
 

Artikel 15. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene

voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige

bepalingen en de overeenkomst in stand.
 

Artikel 16. Verjaring

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de

verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotograaf en

de door Fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken

derden, één jaar.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston